Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Ajudes del Pla Estatal de Vivenda

(2)
Ajudes per al Foment de la Rehabilitaciˇ Edificat˛ria, aixÝ com les ajudes de Suport a la Implantaciˇ de lĺInforme dĺAvaluaciˇ dĺEdificis, IEE.

'URBANISME' 31 de maig de 2017

(id: 8248)La Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha publicat les convocatòries per a sol·licitar les ajudes per al Foment de la Rehabilitació Edificatòria, així com les ajudes de Suport a la Implantació de l’Informe d’Avaluació d’Edificis, IEE, dins del Pla Estatal de Vivenda.

L’objecte d’estos programes és afavorir la rehabilitació d’edificis existents, per mitjà de la concessió d’ajudes per a obres de conservació, sostenibilitat i accessibilitat en edificis residencials col·lectius construïts abans de 1981.

El termini per a la presentació de la sol·licitud d’ambdós línies d’ajudes s’inicia el 27 de maig, i finalitzarà el dia 10 de juliol de 2017, inclusivament. Estes ajudes poden ser sol·licitades per les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitat de propietaris o els propietaris únics d’edificis de vivendes.

Programa de foment a la REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA.

1. Objecte de l’ajuda:
Obres i treballs de conservació, eficiència energètica i accessibilitat en:
- Instal·lacions i equipaments propis
- Elements i espais privatius comuns d’edificis residencials col·lectius anteriors a 1981 en els que el 70% de la superfície construïda siga d’ús residencial i que el 70% de les vivendes siguen el domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris
- Els edificis amb greus danys estructurals o d’un altre tipus.
- Siguen destinats al lloguer durant mínim 10 anys des de l’ajuda

2. Beneficiaris:
a. Comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i propietaris únics d’edificis de vivendes
b. Administracions públiques, organismes i entitats de dret públic quan siguen edificis destinats al lloguer durant 10 anys

3. Import de les ajudes:
La quantia màxima no podrà superar els 11.000 euros/vivenda i per cada 100m2 de superfície útil de local.
Tindrà com a límit el 35% del cost subvencionable de l’actuació (50% en cas de millora de l’accessibilitat)

4. Requisits a complir per a poder demanar les ajudes:
a. Seran edificis de caràcter residencial col·lectiu, construïts abans de 1981
b. El 70% de la superfície sobre rasant serà destinada a ús residencial i constituirà la vivenda habitual dels beneficiaris.
c. Acord de la Comunitat de Propietaris.
d. Informe d’avaluació d’edificis
e. Projecte de l’actuació a realitzar

5. Termini de presentació:
S’iniciarà el 27 de maig de 2017 i finalitzarà el 10 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

Enllaç: http://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18062

Programa de suport a la implantació de l’INFORME D’AVALUACIÓ DELS EDIFICIS.

1. Objecte de l’ajuda:
Implantació i generalització de l’Informe d’avaluació dels edificis que incloga l’anàlisi de les condicions d’accessibilitat, eficiència energètica i estat de conservació

2. Beneficiaris:
Comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i propietaris únics d’edificis residencials

3. Import de les ajudes:
La quantitat màxima serà de 20€/vivenda i de 20€ per casa 100 m2 de superfície útil de local.
Tindrà un límit de 500 euros per edifici i del 50% del cost de l’informe/edifici.

4. Requisits a complir per a poder demanar les ajudes:
a. Informe d’avaluació d’edificis
b. Factura dels honoraris del professional, autor de l’informe

5. Termini de presentació:
S’iniciarà el 27 de maig de 2017 i finalitzarà el 10 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

Enllaç: http://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=17559