Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Video del ple de 5 d'octubre de 2015

Video del ple ordinari celebrat per l'Ajuntament de Riba-roja del Túria el dilluns 5 d'octubre de 2015 a les 19:00 hores.

7 d'octubre de 2015

Part I del Ple ordinari celebrat el dilluns 5 d’octubre de 2015.

Continguts:

1. Aprovació Actes Anteriors.
1.1. Acta Ple sessió 07/09/2015

1.2. 833/2015/AC_Rectificació error material en acta plenària de data 22 de juliol de 2015 relativa a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació dels serveis de Conservatori Professional Municipal de Música i Dansa, i de l’Escola Municipal de Música i Dansa.
1.3. 828/2015/AC_Aclariment de l’acord plenari de 22 de juliol de 2015 relatiu a la creació de places de personal eventual.

Part Resolutiva:

2. Propostes d’Acord: Assumptes Dictaminats per Comissió Informativa.

2.1. 56/2015/PGRU_Aprovació del reglament d’us i normalització del valencià.
2.2. 58/2015/PGRU_Proposició de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria sobre la gratuïtat de llibres.
2.3. 831/2015/AC_Aprovació definitiva del Document de Minimització d’Impactes en el Pla de la Vallesa.
2.4. 827/2015/AC_Acords que procedisquen en relació a la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles (IBI).
2.5. 829/2015/AC_Acords que procedisquen en relació a la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
2.6. 830/2015/AC_Acords que procedisquen en relació a la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost d’Increment de Valor Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
2.7. 832/2015/AC_Acords que procedisquen en relació a la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).
2.8. 57/2015/PGRU_Proposició de la Corporació per a felicitar a Anabel Diaz Marquez pel seu esforç educatiu i de superació.

3. Informació d’Alcaldia.

3.1. Informa de les gestions realitzades sobre l’auditoria externa en l’àmbit econòmic.
3.2. Informa sobre la gestió dels primers 100 dies de govern.

Part II del Ple ordinari celebrat el dilluns 5 d’octubre de 2015.

Continguts:

4. Proposicions.

Proposta d’Acord: Assumptes Dictaminats per Comissió Informativa.

4.1. 60/2015/PGRU_Proposició conjunta de RIBA-ROJA POT, PARTIT POPULAR i C'S CIUTADANS RIBA-ROJA sobre PGRU "Cultura de Mediació en els Instituts de Riba-roja: Cultura de Convivència en la nostra Comunitat".
4.2. 63/2015/PGRU_Proposició C'S CIUTADANS RIBA-ROJA per a la planificació estratègica de comunicació.
4.3. 59/2015/PGRU_Proposició C'S CIUTADANS RIBA-ROJA per a la sol·licitud d’una Acció Clau 2 Erasmus.
4.4. 62/2015/PGRU_Proposició RIBA-ROJA POT sobre limitació de la possibilitat d’embargaments de les ajudes d’emergència social i renda garantida de ciutadania.
4.5. 61/2015/PGRU_Proposició Partit Popular sobre creació del representant social per a processos de selecció de personal en l’Ajuntament de Riba-roja de Túria.

5. Part d’Informació, Impuls i Control dels Òrgans de Govern.

5.1 Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia compreses des de la 2062/2015 a la 2261/2015

6. Precs i preguntes