Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:

Àrea de Secretaria

CargoTratamientoNombrePartido
ConcejalSr. D.José Ángel Hernández CarrizosaPSOE

La titular de l'òrgan de Secretaria és funcionària d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, pertanyent a la subescala de Secretaria, categoria superior, i amb les funcions reservades previstes en el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

:: Les funcions principals del Departament de Secretaria són:
- Donar fe dels actes administratius que realitza l'Ajuntament.
- Confecció de convocatòries, ordres del dia i transcripció d'actes d'òrgans col·legiats.
- Recepció i ordenació de documentació i expedients a tramitar pels òrgans municipals.
- Tramitació de certificacions, notificacions, acords i documents oficials.
- Redacció de reglaments segons instruccions de la Secretaria general.
- Arxiu i custòdia de convenis, reglaments i documents que per la seua especial transcendència hagen de romandre directament a càrrec de la Secretaria general.
- Registre i custòdia d'interessos de membres de la corporació.
- Coordinació entre les diferents unitats dels serveis generals.
- Formació i custòdia de llibre d'actes i resolucions de l'alcaldia i regidories delegades.
- Formació, transcripció, tramitació i custòdia de reglament orgànic, convenis, estatuts, ordenances, altres reglaments, bans i altres disposicions de caràcter general. Correspondrà, a més, la custòdia d'aquelles disposicions que, corresponent la seua tramitació a una altra dependència municipal, hagen de ser objecte d'aprovació per l'Ajuntament Ple.
- Confecció del Pla Normatiu Anual de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
- Elaboració de la Memòria Anual de Secretaria de la gestió Municipal de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.

:: Contacte:
Telèfon: 96 277 00 62

- Secretària General de la Corporació, Ylenia Díaz Morán

- Administratiu: Máximo García-Fogeda Ramírez
Extensió telefònica: 4709

- Administratiu: Joel Solves Martínez
Extensió telefònica: 4228