Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

Oficina Municipal d'Informaciˇ al Consumidor (OMIC)

Què és?
L’O.M.I.C. s’un servici municipal d’atenció directa i gratuïta a través del qual tots els ciutadans poden sol·licitar informació sobre els problemes que poden afectar-los com a consumidors, garantint l’exercici dels seus drets.

Amb quina finalitat treballem?
Informar i orientar els consumidors en l’exercici dels seus drets.
Rebre reclamacions i denúncies dels consumidors.

A qui va dirigit?
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor està dirigida principalment a tots els veïns i veïnes del municipi.

Quins servicis oferim?
Atenció personalitzada a consultes, de forma presencial, telefònicament, o via e-mail.
Anàlisi i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions.
Mediació entre les parts per a la resolució de determinades qüestions.
Arxiu legislatiu i formatiu.

 

Com reclamar?
En cas que es produïsca una vulneració dels drets del consumidor o usuari, el primer pas serà reclamar davant el proveïdor del ben o servei, emplenant, si és necessari, la corresponent fulla de reclamacions que tots ells han de tenir a la disposició dels seus clients o contactant amb el seu Servei d'Atenció al Client.
Si aquest no atén la seua pretensió, pot interposar una reclamació per a tractar de reparar el dany patit, acudint a l'O.M.I.C.
No ha d'oblidar que tots els comerços i empreses de serveis han de tenir aquestes fulles de reclamacions a la disposició dels clients.

Com reclamar en l’O.M.I.C.?
Acudint personalment a les oficines de l’Agència de Desenvolupament Local, per correu electrònic o correu ordinari, obtindran tota la informació per a omplir el Full de reclamació que junt amb tota la documentació que estimen oportuna per a fonamentar la mateixa n'hi haurà de presentar-se pel Registre d'Entrada o, si posseïx certificat digital, en la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

 
Ha d'acreditar-se amb el seu nom, D.N.I., adreça i telèfon de contacte, identificar a l'establiment que es reclama i detallar els motius de la reclamació i sol·licitud que es realitza (devolució de diners, canvi de producte, arranjament d'avaria, etc.). No oblide signar la seua sol·licitud. Adjuntar factures, contractes o resguards que ajuden a l'esclariment dels fets.

Quins drets té com a consumidors?

:: La protecció contra els riscos que puguen afectar la seua salut o seguretat.
:: La protecció dels seus legítims interessos econòmics i socials; en particular, davant de les pràctiques comercials deslleials i inclusió de clàusules abusives en els contractes.
:: La indemnització dels danys i la reparació dels perjudicis patits.
:: La informació correcta sobre els diferents béns o serveis i l'educació i divulgació per a facilitar el coneixement sobre el seu adequat ús, consum o gaudi.
:: L'audiència en consulta, la participació en el procediment d'elaboració de les disposicions generals que els afecten directament i la representació dels seus interessos, a través de les associacions, agrupacions, federacions o confederacions de persones consumidores i usuàries legalment constituïdes.
:: La protecció dels seus drets mitjançant procediments eficaços, especialment davant situacions d'inferioritat, subordinació i indefensió.

On localitzar-nos
:: C/ Garelli i Pastor, s/n
:: Informació i cita prèvia: 667 91 88 83
:: Correu electrònic: omic@ribarroja.es

Horari d’atenció al públic:
:: De dilluns a divendres de 08:30 a 14:00 hores.