Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

Facturar electrònicament a l’Ajuntament de Riba-roja del Túria

(2)
En compliment de la normativa, entrarà en vigor el 15 de gener de 2015.

'HISENDA' 14 de gener de 2015

A partir del 15 de gener de 2015 les factures dirigides a l’Ajuntament de Riba-roja del Túria  hauran de ser electròniques. El punt  de registre únic de les factures electròniques dirigides a l’Ajuntament de Riba-roja del Túria, serà l’habilitat en la plataforma electrònica “FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas” del MHAP.

Si vosté és proveïdor de béns o servicis de l’Ajuntament de Riba-roja del Túria, ací li proporcionem informació sobre com complir l’obligació d’expedir factures electròniques en les relacions contractuals amb les Administracions Públiques.

En tot cas, estaran obligades a l’ús de factura electrònica i a la seua presentació les entitats següents:
a) Societats anònimes;
b) Societats de responsabilitat limitada;
c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguen nacionalitat espanyola;
d) Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que establix la normativa tributària;
e) Unions temporals d’empreses;
f) Agrupació d’interés econòmic, Agrupació d’interés econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regulació del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d’inversions.

La resta de proveïdors d’este Ajuntament de Riba-roja del Túria (autònoms, persones físiques,…), durant un període de termini limitat, podran continuar presentant les seues factures a través del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament. No obstant això, es recomana l’expedició i presentació de factures electròniques a través del punt d’accés a FACe, que li permetrà  conéixer en cada moment l’estat de tramitació de la seua factura.
:: Accés a FACe: https://face.gob.es/es/
:: Punto General d’Entrada de Factures Electròniques. Enviar Factura: https://face.gob.es/es/remitir-factura
:: Directori d’unitats i codis FACe de l’Ajuntament de Riba-roja del Túria. Els codis DIR 3 de l’Ajuntament de Riba-roja del Túria, així com els corresponents a  “l’oficina comptable”, “òrgan gestor” i “unitat tramitadora” són codis únics DIR 3, amb el detall següent:

Codis DIR3 Ajuntament de Riba-roja de Túria:
Oficina comptable: L01462140 Ajuntament de Riba-roja del Túria.
Òrgan gestor: L01462140 Ajuntament de Riba-roja del Túria.
Unitat tramitadora: L01462140 Ajuntament de Riba-roja del Túria.

Nota informativa factura FACe:

Observant que les factures que ens envien els proveïdors i subministradors de béns i servicis a través de la Punt General d’Entrada de Factures Electròniques (FACe) en alguns casos, presenten deficiències en la “Descripció” de les mateixes i altres errors (com per exemple: Tipus de residència, nom centres – DIR 3 -, factures amb distint tipus d’IVA).
A fi de millorar la tramitació de les seues factures els facilitem la direcció següent: http://www.facturae.gob.es/formato/Documents/Gestión%20de%20Facturación%20Electrónica%203.1/Guia-Usuario-Facturaev3-1.pdf

Descarregant la Guia, p.e.: en la pàgina 28: Dades Generals Factura. Hi ha quatre panells ben diferenciats:
 
En este panell (requadro 1, Figura 24) es permet introduir dades de caràcter global com ara la data d’emissió, la data i el lloc d’operació (ha de tindre’s en compte que el codi postal ha de tindre cinc dígits numèrics i la descripció no ha de superar els 20 caràcters) o el període de facturació.