Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Escola d'Estiu 2022

(1)
L’Ajuntament de Riba-roja oferta l’escola d’estiu 2022 per juliol i agost.

'EDUCACIÓ' 19 d'abril de 2022

Lloc: Ceip Camp de Túria
Ampliació horària: de 7'30h a 17h de dilluns a divendres
Oferta: 250 places d’educació infantil i primària

Serveis: matinera de 7’30h a 9’30h (gratuït)
             vespranera de 15h a 17h (gratuït)
             Horari ordinari de 9'30 a 13h
             Horari menjador: de 13h a 15h
             Matrícules: quinzenals o mensuals
Preus:
Horari ordinari:
                   quinzena natural 32 euros
                    mensualitat natural 50 euros
Preus menjador:
                   eventual 4 euros servei
                   continuat 3'80 servei. (S'entenen per servei continuat el que es presta amb una periodicitat mínima de 10 serveis).


Les persones interessades han de presentar la instància abans del dia 10 de maig per registre d'entrada al document d'autoliquidació del pagament de l'escola d'estiu.

Abans del dia 20 de maig es publicarà el llistat provisional dʼalumnat admés deixant un plaç de 10 dies naturals per la presentació dʼal•legacions.
Al mes de juny es farà públic el llistat definitiu.
En cas de ser desestimada la sol•licitud es procedirà a la devolució de la taxa abonada.
El servei de menjador es pagarà a mes vençut.
Per poder utilitzar el servei de menjador serà requisit indispensable haver presentat la domiciliació bancària amb segell i signatura.

 En cas que la demanda de places a cobrir siga superior a l’oferta realitzada, es produirà la baremació corresponent, tenint en compte la Resolució 5 novembre 2021 de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions als ajuntaments per al desenvolupament del projecte “Bosses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys”, tenint preferència:
- El menor per al qual se sol·licita la plaça així com els seus pares/ progenitors/tutors segueixen veïns empadronats a Riba-roja de Túria.
- En cas de no estar empadronats, acreditació dels parells de la relació laboral dins el terme municipal de Riba-roja de Túria.
- Es donarà preferència a l’alumnat de menor edat front del de major edat.
- Famílies monoparentals,  víctimes de violència de gènere, així com una altra forma de violència contra les dones; incloses les dones en situació d'atur de llarga durada, dones majors  de 45 anys o unitats familiars  i altres responsabilitats relacionades amb la cura  de familiars  i el nivell de renda.

En cas que siga necessari aplicar aquesta baremació i per tal d'agilitzar els tràmits, juntament amb la sol•licitud caldrà aportar la documentació següent depenent de la situació al•legada:
• Certificat de l'empresa acreditatiu que tots dos progenitors mantenen una relació laboral a Riba-roja.
• Fotocòpia del llibre de família
• Certificat o documentació acreditativa de la situació de família monoparental, víctima de violència de gènere, atur llarga durada o situació de cura familiar

Consultes: Departament d’Educació tf 678 088 237

 

(id: 11155)(id: 11156)(id: 11157)