Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

  • Imprimir

Riba-roja regula l'ús dels habitatges socials a les persones víctimes de desnonaments o pèrdua de llar per un període màxim d'un any

El ple municipal ratifica la regulació de la cessió dels habitatges a totes aquelles famílies o persones que així ho necessiten, a més d'establir obligacions i drets als usuaris

'POLÍTIQUES INCLUSIVES I DRETS SOCIALS' 14 de juny de 2022

El ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat, definitivament, el nou reglament d'ús dels habitatges socials existents en la localitat destinades a les persones i famílies que hagen perdut la seua llar per un problema de desnonament o per diverses qüestions econòmiques. El reglament estableix un període màxim d'ús dels habitatges socials d'un any que es pot prorrogar per altres sis mesos. 

El reglament municipal afavorit pel govern del PSPV ha comptat amb el suport dels grups de Compromís, Esquerra Unida, Podem Riba-roja Pot, Ciutadans i Partit Popular, mentre que Vox ha votat abstenció. Aquest ordenament jurídic legal del municipi entrarà en vigor després de romandre en període d'al·legacions i disponible per a la consulta per part dels ciutadans i veïns de la localitat pel període de temps fixat per la llei. 

El nou reglament jurídic que regula l'ús dels habitatges socials es posa en marxa després de la posada en marxa d'aquesta iniciativa per part de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria “com una solució immediata a aquelles persones i famílies que, per raons conjunturals, com a conseqüència d'haver experimentat de manera sobrevinguda una important disminució en la seua capacitat econòmica, es veuen afectades per un imminent desnonament de l'habitatge que constitueix la seua residència habitual permanent”. 

El text jurídic té en compte, a més, aquelles situacions en les quals els demandants d'aquest recurs habitacional es vegen immersos en “causes d'extraordinària gravetat, no imputables a ells” es vegen en l'obligació d'abandonar la residència habitual i, per tant, manquen de recursos per a optar a altres allotjaments en condicions de mercat. D'aquesta forma, el reglament de Riba-roja de Túria “estableix unes normes objectives que regulen l'accés a aquests habitatges quan es donen els supòsits esmentats i, per això, s'aprova aquesta eina idònia”. 

Aquest reglament es configura com una disposició de rang inferior a la llei que regula aquests habitatges en l'àmbit de Riba-roja de Túria. En ella s'estableixen les obligacions i els drets als quals tenen opció les persones que accedisquen a aquests recursos socials. Entre elles, cal citar les obligacions de destinar l'habitatge a domicili habitual per part, exclusiva, del nucli familiar, el respecte de les normes bàsiques de convivència, mantindre l'habitatge en bon estat de conservació i higiene, col·laborar en la neteja de les zones comunes i informar de les avaries o desperfecte a l'ajuntament.  
Els usuaris deuran, a més, permetre l'accés dels tècnics de Serveis Socials a l'habitatge, el respecte a la prohibició d'emmagatzemar materials antihigiénicos o perillosos en l'habitatge, respectar la prohibició de realitzar còpies de les claus, respondre dels danys o desperfectes per mal ús de l'immoble, entregar en Serveis Socials tots els jocs de claus una vegada finalitzada l'estada en l'habitatge, el pagament d'aigua, llum i subministraments, prohibició de subcontractar l'habitatge, no realitzar activitats molestes, insalubres o sorolloses, comunicar l'absència en l'habitatge de part dels integrants de la família per un període superior a tres dies i informar de qualsevol variació soci-familiar. 

La reglamentació municipal de Riba-roja de Túria estableix un període màxim d'un any l'ús dels habitatges socials “a la fi de no desvirtuar el caràcter temporal i rotari de la cessió, prorrogable per un màxim de sis mesos més, quan les circumstàncies concretes així ho requerisquen, prèvia revisió mensual d'aquestes, a fi d'acreditar que es continuen complint els requisits i condicions que van donar lloc a la concessió de l'ajuda”. 

Els beneficiaris tenen regulats una sèrie de drets, al marge de les obligacions ressenyades, per l'ús d'aquests recursos socials. Entre els drets fixats per la normativa cal subratllar el dret a ser informat pels Serveis Socials de les condicions d'ús de l'habitatge assignat, disposar de la documentació acreditativa de la cessió d'ús de la mateixa i del règim d'ocupació, rebre assessorament respecte dels detalls de la cessió i dels recursos que poden necessitar i, finalment, dret a la confidencialitat respecte de la informació d'ocupació de l'habitatge i la situació personal i familiar dels ocupants. 

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha manifestat que aquest reglament “constitueix una part essencial en l'aposta d'aquest equip de govern per dotar dels recursos necessaris per a aquelles persones o famílies que puguen travessar un moment conjuntural complicat, especialment, per qüestions econòmiques, i, per això, des de l'ajuntament posem a la seua disposició d'un habitatge digne perquè puguen dur a terme una vida amb el mínim de les comoditats exigibles”.