Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja crea una Comissió Especial d'Excel·lència i Integritat per a reforçar la publicitat i participació en els processos de licitació i adjudicació dels contractes

El ple municipal aprova per unanimitat la creació d'aquesta comissió sota els principis d'una professionalitat, innovació, planificació i col·laboració.

'CONTRACTACIÓ' 10 d'agost de 2023

El ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat la creació de la Comissió Especial d'Excel·lència i Integritat municipal que tindrà un caràcter consultiu, estarà formada pels diversos grups polítics amb representació en el ple municipal i permetrà realitzar una funció de seguiment i control dels processos de licitació i adjudicació dels processos en la contractació pública.

La citada comissió tindrà una duració coincident amb el mandat actual 2023-2027, es constitueix com a òrgan de control i vigilància de l'activitat contractual de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria i tindrà com a funció garantir l'aplicació dels principis de publicitat, lliure concurrència, objectivitat, transparència i eficàcia en la contractació pública, així com la possibilitat de recollir iniciatives i propostes.

Així, la comissió tindrà algunes atribucions específiques com l'anàlisi dels contractes subscrits per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria i l'emissió d'un informe/memòria derivat d'aquest, requerir a l'òrgan de contractació la documentació derivada dels citats contractes o requerir la presència de responsables polítics o tècnics per a informar sobre aspectes d'un contracte determinat.

Altres funcions consisteixen en l'emissió de propostes de millora en els expedients de contractació pública a l'òrgan de corresponent, proposar activitats formatives tant a empreses com pimes, així com al personal i membres de la corporació, estar informada de la participació en congressos, jornades o un altre tipus d'esdeveniments o formular propostes que contribuïsquen a millorar la qualitat de la contractació pública i fomentar la innovació i l'excel·lència a Riba-roja de Túria.

La comissió estarà auxiliada pels funcionaris del Departament de Contractació municipal i serà potestativa la convocatòria dels tècnics de diferents àrees municipals que siguen entitats proponents en matèria de contractació i celebrarà reunions de manera periòdica, amb un mínim d'una celebració mensual. Una persona de l'àrea de secretaria/contractació exercirà les labors de secretaria.

Cal recordar que, actualment, l'Ajuntament de Riba-roja de Túria disposa d'una comissió d'impuls i seguiment del pla de contractació les tasques de la qual se centren en la minimització dels contractes menors per a reduir l'ús de l'adjudicació directa, una normalització dels procediments i formació per a augmentar l'eficàcia, guanyar en agilitat però sense perdre qualitat, a més, es preveu la planificació i la dotació econòmica amb crèdit suficient per a dur a terme un contracte determinat i, finalment, el foment de la participació de les pimes en els procediments de contractació.

La Comissió d'Excel·lència i Integritat creada ara pel ple afig altres funcions a la línia de treball seguida fins ara com el reforçament de la professionalització, l'impuls de la innovació, perfeccionament de la planificació i rendició de comptes dels contractes públics i, finalment, una col·laboració público-privada en els citats procediments.

L'acord plenari recorda la labor desenvolupada en els últims anys a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria en matèria de contractació fins al punt que des de l'any 2019 s'ha arribat a estalviar fins a un total de 3’8 milions d'euros a les arques municipals a través d'una major concurrència, reflectit i visible a través de les memòries anuals que s'elaboren des de la seua posada en funcionament.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que la creació d'aquesta nova comissió “és una mesura acordada per unanimitat dels grups polítics per a facilitar i augmentar la transparència i participació en els contractes públics, així com continuar aprofundint en la línia que hem seguit des de l'any 2019 sota els principis d'innovació i professionalitat en totes les fases de la contractació”.