Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de Túria adjudica 10.000 euros a les entitats veïnals per a promoure i fomentar les activitats socials i culturals

La Junta de Govern aprova la concessió de les subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva de foment de l'associacionisme.

'PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA' 30 de maig de 2024

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat la concessió de les subvencions econòmiques mitjançant el sistema de concurrència competitiva per al foment de l'associacionisme veïnal corresponent a l'exercici de 2024. La Junta de Govern ha procedit a la concessió de les citades subvencions per un muntant global que ascendix als 10.000 euros que aporten les arques municipals.

Les citades subvencions de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria compten amb els corresponents informes tècnics municipals i el beneplàcit, a més, de la comissió d'avaluació de la documentació aportada per part de les entitats interessades, continguda en les bases reguladores del programa de concessió incorporat en l'expedient administratiu elaborat sobre aquest tema.

Els citats informes tècnics de Riba-roja de Túria han corroborat, també, que les citades entitats veïnals han aportat la documentació exigida en matèria de compliment dels tributs municipals en via executiva, així com les corresponents a l'Agència Tributària i la Seguretat Social, després d'incorporar la documentació exigible que consta en l'actual Llei general de Subvencions.

D'esta manera, l'aprovació de les subvencions per a les set associacions veïnals aconseguix els 10.000 euros previstos en la convocatòria d'enguany, amb les diferents quantitats econòmiques que varien en funció de la puntuació obtinguda mitjançant el sistema de concurrència competitiva la finalitat de la qual és contribuir en els gastos prepagables al 100% realitzats per les entitats de veïns sense ànim de lucre.

Les ajudes econòmiques estan encaminades a la consecució d'una major relació social, cultural i participada no sols en el marc d'actuació sinó, també, per al conjunt dels veïns de la localitat. Les subvencions consistiran en una col·laboració econòmica prepagable al 100% per al desenvolupament de les activitats que es planifiquen dins del programa corresponent durant tot l'any 2024. Esta proposta inicial passarà a ser definitiva després del període d'al·legacions corresponents i una vegada revisades per la comissió d'avaluació constituïda a este efecte.

Entre els gastos que es podran justificar destaquen les retribucions i gastos de personal afectes a l'activitat, gastos corrents de la realització de les activitats objecte de la subvenció, assegurances d'accidents o responsabilitat civil, gastos d'assessoria fiscal, laboral o comptable, gastos pericials, notarials, registrals i d'administració relacionats amb l'activitat, tributs com l'IVA, l'adquisició de material d'oficina no inventariable, a més d'altres gastos publicitaris i de propaganda, organització de reunions o esdeveniments.

Els criteris objectius d'atorgament de la subvenció per part de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria estaran determinats en un 50% sobre el total, és a dir, 5.000 euros a través d'un criteri proporcional al nombre d'habitants censats a la urbanització d'acord amb les dades del padró municipal i l'altre 50%, els 5.000 euros restants, de forma equitatiu entre el nombre d'associacions que presente sol·licitud dins del termini.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que esta concessió de subvencions econòmiques “és una via essencial perquè les associacions de veïns puguen desenvolupar-se i dur a terme les funcions originals per a les quals es van crear i van constituir en el seu moment, per això, des de l'ajuntament som conscients de la seua importància com a garants de desenvolupament de la vida en les aquelles àrees residencials”.