Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de Túria concedeix 198.972 euros en ajudes i subvencions econòmiques per a rehabilitar les façanes d'edificis plurifamiliars i habitatges

L'ajuntament dona llum verda a la tramitació de la concessió de 87 expedients favorables amb ajudes de fins a 8.000 euros per a millorar l'aspecte dels habitatges i edificis de la localitat.

'URBANISME' 2 de gener de 2023

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat la concessió d'ajudes a la rehabilitació de façanes per valor de 198.972 euros en total després de confirmar un total de 87 sol·licituds rebudes sobre habitatges particulars i edificis plurifamiliars. La quantia de les subvencions econòmiques oscil·la entre els 2.000 i els 8.000 euros en funció de la tipologia dels immobles objecte de l'actuació urbanística.
 
L'objectiu d'aquestes ajudes econòmiques és finançar la millora i rehabilitació de les façanes dels edificis l'antiguitat dels quals siga superior als 20 anys des del certificat final d'obra o, en defecte d'això, des de la data de construcció que fixa el cadastre. En aquesta modalitat s'inclouen tant les persones propietàries d'habitatges, així com les comunitats de propietaris, a més dels arrendataris d'immobles que compten amb la corresponent autorització.

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha resolt les concessions econòmiques dels 87 expedients referits tant a edificis plurifamiliars, així com els habitatges unifamiliars situats en el terme municipal la finalitat del qual passa per la millora de les façanes dels citats edificis i cases particulars a més de col·laborar en el foment de l'economia local a través de les actuacions urbanístiques que es duen a terme en aquests.

Les actuacions finançades abasten la reparació i execució de les façanes com els esquerdejats, així com els guardins i semblants, els revestiments de pedra en zones com el sòcol o el contorn dels buits, la pintura en façana i els seus elements de fusteria i reixes, els elements ornamentals per a ocultar les canalitzacions i els cablejats que discorren per la façana i elements com els escopidors o les rematades.

Les bases reguladores de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria inclouen, a més, la reparació del revestiment dels paràmetres verticals situats a un metre de l'alineació del vial en el cas dels balcons i les terrasses obertes, així com la rehabilitació dels tancaments de la parcel·la que dona al vial en el cas dels habitatges aïllats, si bé s'exclou l'opció de les façanes que donen a l'interior de les parcel·les determinades en la sol·licitud. El color dels materials de la façana i la seua composició s'ha d'adaptar a l'harmonia de l'entorn i ha de seguir el compliment de les directrius marcades pels serveis tècnics municipals.

La quantia de cadascuna de les subvencions concedides recull el cost de les obres que es calcula a partir del pressupost d'execució d'aquestes, que no ha de superar els establits en la base reguladora de les ajudes econòmiques o els que apliquen els serveis tècnics a través de l'avaluació dels edificis. En el preu fixat s'inclourà, a més, l'execució material, les despeses generals i el benefici industrial previst, exclosos l'IVA, les taxes municipals i l'ICIO.

D'aquesta manera, les bases reguladores marquen una quantitat econòmica del 50% del pressupost protegit de l'actuació, amb un màxim de 2.000 euros per habitatge familiar, així com de fins a 8.000 euros en els edificis plurifamiliars. En el cas que el cost total de les obres executades fora inferior al cost aprovat l'import de la subvenció es recalcularà de manera proporcional a cost de les obres executades finalment. Si s'executen més obres de les previstes no variarà l'import de la subvenció.

Els criteris que es tenen en compte a l'hora de decidir la quantitat de cadascuna de les subvencions aprovades es regeixen per la concurrència competitiva i estan determinats per l'estat de conservació de les façanes amb fins a 35 punts en total, mentre que l'antiguitat de l'edifici o habitatge suposa un màxim de 15 punts, altres 10 punts si les actuacions les duen a terme una empresa local i altres punts per les façanes que donen a espais públics, a més de 20 punts si els immobles estan situats en sectors gestionats i completament urbanitzats, els mateixos que en cas de disposar de l'informe d'avaluació de l'edifici.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subratllat la “importància d'aquestes ajudes per a fomentar la modernització i millora de les façanes dels edificis i habitatges per a aconseguir una localitat més harmònica i més segura des del punt de vista urbanístic, a més de que al mateix temps ajudem a incentivar el desenvolupament econòmic en fomentar la contractació de les obres que executen les empreses petites i mitjanes (pimes) de la localitat”.