Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de Túria subvencionarà fins a 5.000 euros la creació de noves empreses, autònoms, emprenedors i microempreses

L'ajuntament inicia el programa “Ribactiva Emprén IV” per a recolçar a noves activitats emprenedores en l'àmbit minorista i xicotets negocis.

'FOMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ' 22 d'abril de 2024

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha publicat les bases reguladores del programa “Ribactiva Emprén IV” l'objectiu del qual és afavorir la creació de l'activitat empresarial, autoocupació i emprenedoria de persones autònomes i microempreses en la localitat. D'esta manera, es pretén afavorir la generació d'ocupació i la dinamització del teixit empresarial.

Les bases reguladores preveuen ajudes econòmiques de fins a 5.000 euros per als potencials beneficiaris per a sufragar les despeses corrents necessàries per a la posada en marxa i el funcionament de l'activitat a aquells negocis emprenedors que han iniciat la seua alta nova en la Seguretat Social en la seua activitat econòmica corresponent al període comprés entre l'1 d'octubre de 2022 i el 31 de desembre de 2023.

La convocatòria municipal establix que podran ser beneficiaris persones físiques o jurídiques organitzades com a empresari individual o professional en règim de mútua professional, societats de responsabilitat limitada, societats col·lectives, entitats sense personalitat jurídica -comunitats de béns i societats civils- o entitats d'economia social com a cooperatives de treball associat i societats limitades laborals.

Entre els requisits a complir pels possibles beneficiaris destaca l'obligació que l'activitat ha de ser desenvolupada en el terme municipal de Riba-roja de Túria o domicili fiscal en la localitat, la persona sol·licitant ha d'estar empadronada amb data anterior a la convocatòria o almenys el 50% dels socis, l'alta nova ha d'estar compresa entre l'1 d'octubre de 2022 i el 31 de desembre de 2023.

Les bases reguladores obligaran, a més, a estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal, amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Riba-roja de Túria. Este requisit ha de complir-se tant en la data de sol·licitud de l'ajuda com a la data de concessió d'esta. Els beneficiaris hauran de mantindre l'alta de l'activitat i l'alta en la Seguretat Social fins a 1 any després de la data d'efectes de l'alta en este règim. A més, es regulen totes aquelles entitats i activitats que no podran optar a les ajudes econòmiques.

En esta situació destaquen les administracions públiques, les societats públiques, les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, aquelles activitats que no disposen de llicència d'obertura o no l'hagen sol·licitada abans de la sol·licitud de subvenció, aquelles activitats noves en l'epígraf de l'IAE donades d'alta abans de l'1 d'octubre de 2022, aquelles persones físiques o jurídiques beneficiàries d'ajudes de suport emprenedor en els quatre últims anys i aquelles societats creades entre l'1 d'octubre de 2022 i el 31 de desembre de 2023 però constituïdes amb anterioritat sota una altra forma jurídica.

Les quanties econòmiques seran de 3.000 euros per persona sol·licitant que es podran ampliar en altres 2.000 euros, és a dir, 5.000 euros en total en el cas que la persona sol·licitant presenta altres característiques com ser dona, persona major de 45 anys, persona desocupada i inscrita en Labora durant almenys 12 mesos, joves de fins a 30 anys, persones amb diversitat funcional d'almenys 33% i persones amb el risc d'exclusió social.

Les bases reguladores establixen les despeses que seran subvencionables, com a despeses de constitució de l'activitat, despeses corrents i de funcionament en matèria d'arrendament, compres de mercaderies, subministraments d'energia elèctrica i comunicacions, reparacions i conservació, quotes de Seguretat Social, interessos d'hipoteca, quotes en associacions, despeses de cursos de formació, elaboració d'un pla de viabilitat, quotes en associacions empresarials o despeses corrents vinculades a l'activitat.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subratllat “el gran acolliment que tenen este tipus d'iniciatives entre els nous autònoms, emprenedors i microempreses com a manera de fomentar la creació de noves iniciatives al mateix temps que es fomenta el teixit econòmic que permet la creació de nous llocs de treball, es genera riquesa i es dinamitza la societat social”.