Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja destina 10.000 euros destinats a les entitats veïnals per a promoure i fomentar les seues activitats socials i culturals durant este any

L'ajuntament convoca les ajudes econòmiques per a les associacions de veïns del terme municipal a través del sistema de concurrència competitiva.

'PARTICIPACIÓ CIUTADANA' 17 d'abril de 2024

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha publicat les bases per a la concessió de les subvencions destinades a les associacions de veïns de l'edició d'enguany amb un import global de 10.000 euros que es distribuiran a través del sistema per concurrència competitiva. Les subvencions tenen com a finalitat contribuir en les despeses prepagables al 100% realitzats per associacions de veïns sense ànim de lucre.

Les ajudes econòmiques estan encaminades a la consecució d'una major relació social, cultural i participada no sols en el marc d'actuació sinó, també, per al conjunt dels veïns de la localitat. Les subvencions consistiran en una col·laboració econòmica prepagable al 100% per al desenvolupament de les activitats que es planifiquen dins del programa corresponent durant tot l'any 2024.

La concessió de les subvencions s'efectuarà dins del termini legal i en la forma prevista sempre que complisquen els requisits com a associació de veïns de barris o urbanitzacions legalment constituïdes, celebrar actes amb caràcter anual de tipus cultural, tallers, esdeveniments o promoguen la participació ciutadana, estar inscrites en el registre municipal d'associacions, sol·licitar la concessió en el termini previst o estar al corrent de totes les obligacions tributàries i fiscals de l'ajuntament, entre altres.

La fase de justificació de l'import prepagat, despeses justificables i no justificables haurà d'incloure la memòria d'actuació de l'activitat subvencionada, la relació de factures i totalitat de despeses amb el corresponent tiquet de caixa, la declaració jurada que les factures presentades no s'han utilitzat en altres subvencions, una memòria detallada de les activitats realitzades o la declaració responsables d'altres subvencions.

Entre les despeses que es podran justificar destaquen les retribucions i despeses de personal afectes a l'activitat, despeses corrents de la realització de les activitats objecte de la subvenció, assegurances d'accidents o responsabilitat civil, despeses d'assessoria fiscal, laboral o comptable, despeses pericials, notarials, registrals i d'administració relacionats amb l'activitat, tributs com l'IVA, l'adquisició de material d'oficina no inventariable, a més d'altres despeses publicitàries i de propaganda, organització de reunions o esdeveniments.

Entre les despeses que no seran subvencionables en esta línia d'ajudes econòmiques de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria cal citar la realització de despeses d'inversió, adquisició de mobiliari, equips informàtics o de telefonia, inversions finançades mitjançant arrendament, interessos deutors dels comptes bancaris, sancions administratives i penals o impostos indirectes susceptibles de recuperació.

Altres despeses que les entitats veïnals no podran incloure entre la línia de subvencions són les despeses extra d'hotel i despeses sumptuàries, despeses derivades de celebracions gastronòmiques, rendiments financers, despeses i pagaments realitzats fora dels terminis d'execució del projecte, despeses associades a personal que no impute hores directament al projecte o els honoraris i indemnitzacions de qualsevol tipus als òrgans directius de l'entitat financera.

Els criteris objectius d'atorgament de la subvenció per part de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria estaran determinats en un 50% sobre el total, és a dir, 5.000 euros a través d'un criteri proporcional al nombre d'habitants censats a la urbanització d'acord amb les dades del padró municipal i l'altre 50%, els 5.000 euros restants, de forma equitatiu entre el nombre d'associacions que presente sol·licitud dins del termini.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que esta línia d'ajuda “suposa una ajuda important per al desenvolupament d'una labor ingent i molt lloable per part de les associacions de veïns del nucli urbà i de les urbanitzacions existents en la resta del terme municipal puix que servixen per a cohesionar i vertebrar a la societat del nostre municipi a través de les activitats i esdeveniments que organitzen i celebren al llarg de l'any”.