Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

  • Imprimir

Exclusions mèdiques

Orde de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’establixen els criteris mínims per a la selecció dels policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i reconeixement mèdic. [2005/13285] Número DOGV: 5148

Annex II Quadre d’exclusions mèdiques a incloure en els processos selectius per a la provisió de llocs de treball per a totes les escales i categories de les policies locals de la Comunitat Valenciana.

A. Quadre d’exclusions mèdiques d’aplicació als processos de selecció de Policies Locals de la Comunitat Valenciana per torn lliure, Escala Bàsica, Categoria d’Agent.

1. Obesitat o primor superior al 25% del pes ideal, calculat segons la fórmula PI=0,75 (talla en cm-150) + 50, en aquells aspirants amb complexió atlètica s’acceptarà un 40% d’excés de la solució resultant d’aplicar la fórmula anterior.

2. Ull i visió:

2.1. Agudesa visual sense correcció inferior als dos terços de la visió normal en ambdós ulls.

2.2. Despreniment de retina.

2.3. Estrabisme.

2.4. Hemianòpsies.

2.5. Discromatòpsies.

2.6. Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels Assessors metges, dificulte de manera important l’agudesa visual.

3. Oïda i audició.

3.1. Agudesa auditiva que supose una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hertzs a 35 decibels o de 4.000 Hertzs a 45 decibels.

4. Aparell locomotor. Alteracions de l’aparell locomotor que limiten o dificulten el desenrotllament del seu treball, o que puguen agreujar-se, a juí de l’Assessors metges, amb l’exercici, del lloc de treball (patologia òssia d’extremitats, retraccions o limitacions funcionals de causa muscular o articular, defecte de columna vertebral i altres processos ossis, musculars i articulares).

5. Aparell digestiu. Qualsevol procés digestiu que, segons el parer dels Assessors metges, dificulte l’exercici del lloc de treball.

6. Aparell Cardiovascular. Hipertensió arterial de qualsevol causa, no havent de sobrepassar les xifres en repòs els 150 mm/hg en pressió sistólica i els 85 mm/hg en pressió diastòlica; varius o insuficiència venosa perifèrica, així com, qualsevol altra patologia o lesió vascular que, al juí dels Assessors metges, puga limitar l’exercici del lloc de treball. Segons el parer dels Assessors metges es podrà repetir la prova quan concórreguen circumstàncies que així ho aconsellen.

7. Aparell respiratori. L’asma bronquial, la broncopatia obstructiva, el pneumotòrax espontani (en més d’una ocasió) la tuberculosi pulmonar activa i altres processos de l’aparell respiratori, que dificulten el desenrotllament del seu treball.

8. Sistema nerviós. Epilèpsia, depressió, psicosi, tremolor de qualsevol causa, alcoholisme, toxicomania i altres processos patològics que dificulten el desenrotllament de la seua funció.

9. Pell i fànera. Cicatrius que produïsquen limitació funcional i altres processos que dificulten o limiten el desenrotllament de la seua funció.

10. Altres processos patològics.

Diabetis, malalties transmissibles en activitat, malalties immunològiques sistèmiques, intoxicacions cròniques, hemopaties greus i qualsevol altre procés que, segons el parer dels Assessors metges, limite o incapacite per al desenrotllament del seu treball.

Torn Mobilitat:

Quadre d’exclusions mèdiques d’aplicació als processos de mobilitat de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, Escala Bàsica, Categoria d’Agent.

1.- Obesitat o primor manifesta que dificulten o incapaciten per a l’exercici del lloc de treball.

2.- Ull i visió.

2.1. Agudesa visual amb correcció o sense inferior als dos terços de la visió normal en ambdós ulls.

2.2. Hemianopsia completa i absoluta.

3. Oïda i audició. Agudesa auditiva biaural amb correcció o sense que supose pèrdua entre 1.000 i 4.000 hertzs a 45 decibels.

4. Aparell locomotor. Qualsevol patologia òssia d’extremitats que produïsquen retraccions o limitacions funcionals de causa muscular o articular.

5. Aparell Digestiu. Qualsevol procés digestiu que segons el parer dels assessors metges, dificulte de forma important l’exercici del lloc de treball.

6. Aparell cardiovascular. Hipertensió arterial mal controlada, no havent de sobrepassar les xifres en repòs els 170 mn/hg en pressió sistólica i els 95 mn/hg en pressió diastòlica; a juí de l’Assessors metges, es podrà repetir la prova quan concórreguen circumstàncies que així ho aconsellen. Varius ulceroses. Tromboflebitis. Insuficiència cardíaca severa. Hipertròfia ventricular esquerra descompensada. Infart de miocardi.

7. Aparell respiratori. La bronquiopatía crònica obstructiva. El pneumotòrax espontani (en més d’una ocasió).

8. Sistema nerviós. Epilèpsia, alcoholisme i toxicomania.

9. Pell i faneras. Cicatrius que produïsquen limitacions funcionals.

10. Altres processos patològics. Malalties immunològiques sistemàtiques. Intoxicacions cròniques. Hemopaties greus.

11. I qualsevol procés patològic que segons el parer dels assessors metges limite o incapacite l’aspirant per al lloc de treball a què s’opta.