Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

  • Imprimir

Proves

Procediment se selecció: Torn Lliure: Oposició. Mobilitat: Concurs

1.- La provisió de places per torn de mobilitat, corresponents a la Categoria d'Agent de la Policia Local de la Comunitat Valenciana, s'ajustaran als barems que s'establixen per Orde de 23 de novembre de 2005 de la Conselleria de Justícia Interior i Administracions Públiques competent en matèria de Policia, d'acord amb els criteris següents:

a) La totalitat dels mèrits al·legats, i qualssevol altres dades que s'aporten, hauran d'estar referits a la data de terminació del termini de presentació d'instàncies.

b) Transcorregut el termini de presentació d'instàncies, estes seran vinculants per al peticionari i els destins adjudicats seran irrenunciables, llevat que abans de finalitzar el termini de presa de possessió s'haguera obtingut un altre destí per convocatòria pública, i en este cas haurà de comunicar-se tal circumstància a l'Ajuntament convocant de la plaça oferida i adjudicada.

c) En qualsevol moment del procés d'adjudicació podrà demanar-se formalment dels interessats els aclariments o, si és el cas, la documentació addicional que s'estime necessària per a la comprovació dels mèrits, requisits o dades al·legats, així com aquells altres que es consideren precisos per a una correcta valoració.

d) L'orde de prioritat per a l'adjudicació de les places convocades vindrà dau per la major puntuació total obtinguda, a la vista dels mèrits al·legats. En cas d'igualtat, es resoldrà en atenció a la major puntuació obtinguda en l'apartat de valoració de la formació i de persistir, caldrà ajustar-se a la data d'ingrés en els Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana, adjudicant-se el posat al sol·licitant de major antiguitat.

2.- Els aspirants per torn de mobilitat hauran de superar prèviament a la valoració dels mèrits, el reconeixement psicotècnic i metge d'acord amb els criteris i barems establits en l'Orde de 23 de novembre de 2005 de la Conselleria de Justícia Interior i Administracions Públiques, previstos en l'Annex I i II.

Prèviament a l'inici de les proves els aspirants aportaran un certificat mèdic oficial en què es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria que es tracte, així com que no es troben impedits o incapacitats per a l'accés a la funció pública.

L'oposició consistirà a realitzar els exercicis que a continuació s'establixen en la convocatòria, d'acord amb els criteris mínims que es determinen.

I. Oposició. Contingut mínim dels exercicis i programes de les proves selectives de les convocatòries d'oposició lliure, per a la provisió de llocs de treball de l'Escala Bàsica dels Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana, categories, Agent.
 
A) Pruebas selectivas

1. Primer ejercicio. Medición de estatura.

2. Prueba psicotécnica.(turno libre y turno movilidad)

Consistirà a superar els exercicis o proves psicotècniques aptitudinales i de personalitat que es determinen en l'Orde de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Publiques, per la qual s'establixen els criteris mínims per a la selecció dels policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i reconeixement mèdic, i que s'indiquen el l'annex I de les Bases. Expressament homologades per l'Institut Valencià de Seguretat Pública, tindrà una validesa d'un any des de la seua realització, i eximirà durant este període a l'aspirant de tornar a realitzar-les.

3. Proves d'aptitud física. Consistiran a superar proves d'aptitud física que pose de manifest la capacitat per a l'exercici del lloc de treball i el contingut i marques de la qual mínimes seran, almenys, les següents:

3.1. Proves físiques. Torn lliure.

Abans de la realització de les proves els aspirants hauran de presentar inexcusablement Certificat mèdic Oficial en què es faça constar expressament que no es troba impedit o incapacitat per al seu accés a la funció pública i que s'està en condicions per a concórrer a les proves físiques exigides.

- Enfila de corda amb presa de peus: hòmens, 4 metres; dones, 3 metres.

- Salt de longitud amb carrera: hòmens, 4 metres; dones, 3'80 metres.

- Salt d'altura: hòmens: 1,10 metres; dones, 1 metre.

- Carrera de velocitat de 60 metres: hòmens, 10 segons; dones, 12 segons.

- Carrera de resistència de 1000 metres: hòmens, 4 minuts; dones, 4 minuts 10 segons.

La qualificació d'este exercici serà d'apte o no apte, havent de superar com a mínim quatre de les proves per a ser qualificat com apte.

3.2 Valoració de les proves d'aptitud física. La valoració de les proves d'aptitud física en les proves de bot es realitzarà mesurant la distància efectiva.

4. Qüestionari.

4.1. Consistirà a contestar correctament per escrit, un qüestionari d'un mínim de 50 preguntes i màxim de 75 preguntes, amb quatre respostes alternatives una d'elles certa, en un temps màxim d'1 hora i 30 minuts, sobre els temes relacionats en els grups I a IV, ambdós inclusivament, del temari que s'arreplega en l'Annex III d'estes bases.

Per a la correcció d'esta prova es tindran en compte, en tot cas, les respostes errònies. La qualificació d'este exercici serà de 0 a 10 punts, havent d'obtindre's una qualificació de 5 punts per a superar el mateix.

5. Coneixement del valencià.

Consistirà a traduir del valencià al castellà i viceversa, un text proposat pel tribunal, en un temps màxim de 40 minuts. Aquest exercici es qualificarà de 0 a 4 punts i no serà eliminatori.

6. Reconeixement mèdic. (torn lliure i torn mobilitat)

Consistirà a superar un reconeixement mèdic, d'acord amb el quadro d'exclusions mèdiques que es determine en l'orde de 23 de novembre de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions publiques abans mencionada. Les proves mediques s'arrepleguen en l'Annex II d'estes bases. La superació d'esta prova, homologada expressament per l'IVASP, tindrà una validesa d'un any des de la seua realització, quedant exempts de realitzar-la aquells que, en el dit període, l'hagen superat, sempre que no es produïsquen malalties o malalties que, a juí del Tribunal mèdic, justifiquen el tornar-les a passar.

7. Desenrotllament del temari.

Consistent a desenrotllar per escrit durant un temps màxim d'una hora i trenta minuts i mínim d'una hora, dos temes triats per l'aspirant de quatre extrets per sorteig, dels grups primer a quart, ambdós inclusivament, que componen el temari. Els dits temes seran llegits en sessió pública davant del Tribunal, que podrà formular les preguntes o aclariments que sobre els mateixos jutge oportunes.

Es valorarà la claredat d'idees i el coneixement sobre els temes exposats.

La qualificació d'este exercici serà de 0 a 10 punts, i per a superar l'exercici s'haurà d'obtindre un mínim de 5 punts.

8. La valoració dels exercicis de desenrotllament del temari

S'efectuarà per mitjà de l'obtenció de la mitjana aritmètica de cada un dels membres del Tribunal de selecció, havent de rebutjar-se a estos efectes totes les puntuacions màximes i mínimes quan entre elles existisca una diferència de 4 punts o més, servint, si és el cas, com a punt de referència la puntuació màxima obtinguda.

9. Temes Locals.

Consistirà en l'exposició per escrit d'un tema de què componen el grup quint en un temps màxim d'1 hora i mínim de 45 minuts, valorant-se els coneixements exposats, la claredat en l'exposició, neteja, redacció i ortografia, que, en tot cas, seran llegits per l'aspirant en sessió pública davant del Tribunal. L'exposició escrita del tema podrà substituir-se per la realització d'una prova de preguntes amb respostes alternatives. La qualificació d'este exercici serà de 0 a 5 punts.