Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

  • Imprimir

Requisits

Requisits Torn Lliure:

L’accés a les categories d’Agent de Policia Local es realitzarà per oposició, havent de reunir els aspirants els següents requisits, referits al dia en què finalitze el termini d’admissió de sol·licituds:

a) Tindre la nacionalitat espanyola.

b) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior o equivalent o complides les condicions per a obtindre-ho en la data que finalitze el termini de presentació d’instàncies.

c) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l’exercici de les funcions, d’acord amb els quadros d’exclusions mèdiques que s’establisquen, i tindre una estatura mínima d’1'65 metres els hòmens i 1'60 metres les dones.

d) Tindre complits díhuit anys, sense excedir l’edat de trenta-sis anys (Llei 9/2011). Només als efectes de l’edat màxima, es compensarà el límit amb els servicis prestats anteriorment a l’Administració Local com a Policia Local o Auxiliar de Policia Local.

e) No haver sigut separat per mitjà d’expedient disciplinari del servici de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les Entitats Locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.

f) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B i A o equivalent.

g) Estar en possessió de l’autorització BTP.

Requisits torn Mobilitat:

Per a participar en els concursos de mobilitat s’hauran de reunir els següents requisits, referits al dia en què finalitze el termini d’admissió de sol·licituds:

a) Ser funcionari de carrera de la categoria que es convoca, integrat en la Subescala de Servicis Especials, classe Policia Local. Categoria d’Agent, de qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.

b) Haver sigut, almenys, dos anys com a funcionari de carrera en el lloc de treball des del que es concursa.

c) No faltar menys de cinc anys per al passe a la situació de segona activitat.

d) No patir malaltia ni cap defecte físic que li impedisca el normal exercici de les funcions pròpies de la seua escala i categoria, d’acord amb el barem d’exclusions mèdiques que es determine.

e) No trobar-se suspés ni inhabilitat en ferm per a l’exercici de funcions públiques. De produir-se la suspensió o la inhabilitació després de la resolució del concurs de mobilitat, per un procediment iniciat amb anterioritat a la data de convocatòria del concurs, s’entendran anul·lades totes les actuacions respecte del dit aspirant.

f) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles automòbils i motocicletes destinats al servici d’urgència o emergències.

g) Qualsevol altre requisit que s’establisca per a la promoció interna dels funcionaris de la policia local.