Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

  • Imprimir

Temes

Orde d’1 de juny de 2001, de la Conselleria de Justícia i Administracions Publiques, de desenrotllament del Decret 88/2001, de 24 d’abril, del Govern Valencià, pel qual s’establixen les bases i criteris generals uniformes per a la selecció, promoció i mobilitat de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, escala bàsica i auxiliars de Policia.

Grup I. Dret Constitucional i Administratiu.

Tema 1. La Constitució espanyola del 1978. Estructura, contingut i principis bàsics. Reforma de la Constitució.

Tema 2. Organització política de l’Estat espanyol. Classe i forma d’estat. Organització territorial de l’Estat. La Corona: funcions consti- tucionals del rei. Successió i regència. La ratificació.

Tema 3. Les Corts Generals: les cambres. Composició, atribu- cions i funcionament. La funció legislativa. El poder executiu: El Govern. Relacions entre el Govern i les Corts Generals. El poder judi- cial. Estructura, organització i funcionament dels tribunals en el siste- ma espanyol.

Tema 4. L’organització territorial espanyola. Les comunitats autò- nomes. Els estatuts d’autonomia, òrgans i competències. Les adminis- tracions públiques.

Tema 5. Drets i deures fonamentals de la persona en la Constitu- ció: la seua defensa i garantia. El Tribunal Constitucional i el Defensor del Poble. La suspensió dels drets i les llibertats.

Tema 6. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. La Generalitat Valenciana. Les Corts. El Govern o Consell. Les compe- tències. Administració de justícia.

Tema 7. L’administració pública. L’administració pública estatal. La hisenda pública i l’administració tributària.

Tema 8. El dret administratiu. Fonts. Normes no parlamentàries amb rang de llei. El reglament.

Tema 9. El procediment administratiu. Marc jurídic. Fases del pro- cediment. L’audiència de l’interessat. Notificacions. El procediment sancionador administratiu. La revisió administrativa de l’acte adminis- tratiu. Procediments i límits de la revisió. Recursos administratius. El recurs contenciós administratiu.

Tema 10. La Unió Europea: institucions. L’ordenament jurídic de la Unió Europea. La recepció, aplicació i control del dret comunitari a Espanya.
 
Grup II. Règim local i policia

 Tema 11. El municipi: òrgans unipersonals de govern. L’alcalde. Els tinents d’alcalde. Els regidors.

Tema 12. Òrgans col·legiats de govern. L’ajuntament en ple. La Comissió de Govern. Òrgans consultius i participatius: les comissions informatives. Les juntes de districte.

Tema 13. La funció pública en general i els funcionaris de les enti- tats locals. Organització de la funció pública local. El personal al ser- vici de les administracions locals: concepte i classes. Drets i deures de les policies locals. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari.

Tema 14. Responsabilitat dels funcionaris. Reglament de règim disciplinari. Incoació i tramitació d’expedients.

Tema 15. Obligacions i competències dels ajuntaments. Les orde- nances municipals: concepte i classes. Infraccions. Potestat sanciona- dora. Els bans d’Alcaldia.

Tema 16. La seguretat ciutadana. Autoritats competents. Funcions de la policia local segons la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Segu- retat. Actuacions de la policia local en col·laboració amb la resta de les forces i cossos. Policia governativa i judicial.

Tema 17. La policia local. Ordenament legislatiu de la policia local. Missions i objectius. Disposicions estatutàries comunes. Estruc- tura orgànica i funcional.

Tema 18. El binomi policia local-ciutadà. Principis bàsics i normes d’actuació. Suports ètics. Règim disciplinari.

Tema 19. La legislació sobre policies locals i de coordinació de la policia local de la Comunitat Valenciana. La coordinació de les polici- es locals. Estructura i organització de les policies locals de la Comuni- tat Valenciana. Règim estatutari. Drets i deures.

Tema 20. L’Institut Valencià de Seguretat Pública. Regulació legal. Fins i funcions. La formació de les policies locals de la Comunitat Valenciana. El Registre de Policies locals. Sistema retributiu de les policies locals de la Comunitat Valenciana. Premis i distincions.
 
Grup III. Dret penal, policia administrativa i sociologia.

 Tema 21. El Codi Penal. Concepte d’infracció penal: delicte i falta. Les persones responsables criminalment dels delictes i les faltes.

Tema 22. L’homicidi i les seues formes. Avortament. Lesions. Lesions al fetus. Delictes contra la llibertat: detencions il·legals i segrestos; amenaces; coaccions. Les tortures i altres delictes contra la integritat moral.

Tema 23. Delictes contra la llibertat sexual: agressions i abusos sexuals; l’assetjament sexual; exhibicionisme i provocació sexual; delictes relatius a la prostitució. L’omissió del deure de socors. Delic- tes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.

Tema 24. Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic: furts, robatoris, extorsió, robatori i furt de vehicles.

Tema 25. Delictes contra l’administració Pública: prevaricació i altres comportaments injustos; abandó de destí i l’omissió del deure de perseguir delictes; desobediència i denegació d’auxili; infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets. Suborn, tràfic d’influències, malversació, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics.

 Tema 26. El procés penal. De la denúncia i la querella. De l’exer- cici del dret de defensa. L’assistència d’advocat. El tractament de pre- sos i detinguts. L’entrada i registre en lloc tancat. Llei Orgànica Regu- ladora del Procediment d’Habeas Corpus.

Tema 27. La policia judicial. De la comprovació del delicte i esbri- nament del delinqüent. Funcions de la policia local com a policia judi- cial. L’atestat policial.

Tema 28. Policia administrativa. Protecció Civil. Medi ambient. Urbanisme. Patrimoni historicoartístic. Ocupació de les vies públiques. Escolarització. Espectacles i establiments públics. Venda ambulant.

Tema 29. Els grups socials. Formació dels grups socials. Les mas- ses i la seua tipologia. El procés de socialització.

Tema 30. La delinqüència. Models explicatius i factors. Els com- portaments col·lectius. Comportament en desastres, efectes i conse- qüències dels desastres. Reacció davant de situació de desastres. .

Grup IV. Policia de trànsit i circulació

Tema 31. El trànsit i la seguretat viària: concepte i objectius. L’ho- me com a element de seguretat viària. Els conductors. Els vianants. El vehicle. Les vies.

Tema 32. La normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària: la Llei de Bases i el seu text articulat. Tipifi- cació de les principals infraccions. Infraccions de trànsit que constituï- xen delicte. El Codi de Circulació i els seus preceptes encara vigents.

Tema 33. El Reglament General de Circulació. Estructura. Princi- pals normes de circulació.

Tema 34. El Reglament General de Conductors. Normes generals. Classes dels permisos de conduir i els seus requisits. Validesa. Equiva- lències.

Tema 35. Reglament General de Vehicles. Normes generals. Cate- gories. Les seues condicions tècniques. La Inspecció Tècnica de Vehi- cles. Assegurança obligatòria de responsabilitat civil. Infraccions i diligències policials.

Tema 36. Reglament del Procediment Sancionador en Matèria de Trànsit. Fases del procediment i contingut. Mesures cautelars: immo- bilització de vehicles. Retirada de vehicles de la via.

Tema 37. El transport. Classes de transport. Servici públic de viat- gers i servici públic de mercaderies o mixt. El servici privat. Transport escolar i de menors. Transport de mercaderies perilloses.

Tema 38. Alcoholèmia. Legislació aplicable. Taxes d’alcoholèmia. Normes d’aplicació per a les proves reglamentàries. Infraccions i dili- gències policials.

Tema 39. Els accidents de trànsit: concepte i consideracions prèvi- es. Les seues causes, classes i fases. Actuacions de la Policia Local en accidents de trànsit: d’urgència i tecnicoadministratives.

Tema 40. La senyalització. Òrgans competents en matèria de tràn- sit i seguretat vial. El Consell Superior de Trànsit. Especial considera- ció de les competències municipals.

Grup V

Tema 41. La Guia de Carrers del Terme Municipal de Riba-roja del Túria.

Tema 42. Coneixements del terme municipal, servicis, institucions, organització i administració municipal i altres de caràcter historicocultural o de particular interés per a la població local de l'Ajuntament.