Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Ordenances de Contingut Econ˛mic

 

A.- Ordenances Fiscals.

0 - Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació de tributs locals.

        1.- Impostos.

1.1.- Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost de ​Béns Immobles.

1.2.- Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

1.3.- Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

1.4.- Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

1.5.- Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

        2.- Taxes.

2.1.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació de servicis relatius a actuacions urbanístiques.

2.2.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació de servicis relatius a la retirada de vehicles.

2.3.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació del servici municipal de tramitació i/o concessió de l’instrument d’intervenció ambiental.

2.4.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació del servici de celebració de ceremonies civils.


2.5.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació del servici de l’escola d’estiu.

2.6.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació de cementeri municipal.

2.7.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació de servicis de drets d’examen.

2.8.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació de servicis de recaptació en via executiva de les quotes degudes a entitats urbanístiques.

2.10.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació del servici d’auditori municipal de cine, teatre, música i dansa.

2.11.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per ocupació del vol, sòl i subsòl.

2.12.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per guals.

 

2.14.- Ordenança fiscal reguladora de les taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per ocupació de terrenys d'ús públic amb finalitat lucrativa; per la col·locació en els mateixos de terrasses annexes a establiments hostalers i de restauració.

2.16.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, per aparcament de vehicles en el pàrquing subterrani municipal de la plaça de l’ajuntament.

2.17.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, pels llocs fixos de venda, sitis en el Mercat Municipal.

2.18.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, pels llocs del mercat ambulant en el terme municipal.

2.19.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública o terrenys d’ús públic local, per caixers automàtics.

2.20.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, relatiu al Castell de Riba-roja de Túria.

2.32.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació del servici d’escola d’educació infantil municipal de primer cicle.

2.33.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per ús de les instal·lacions esportives municipals, així com per la prestació de servicis o realització d’activitats esportives.

2.34.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació del servici municipal de transport en l’escola infantil "Riu Túria" de primer cicle.

2.35.- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació dels servicis del conservatori professional municipal de música, del conservatori professional municipal de dansa i de l’escola municipal de música i dansa.


2.38.- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per prestació de Serveis i Activitats encaminades a la promoció de la igualtat de gènere en l'Espai de la dona del municipi de Riba-roja de Túria.

2.41.- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per Utilització Privativa o Aprofitament especial del Domini Públic Local, per estacionament de vehicles en les zones ORA del municipi de Riba-roja de Túria.

B.- Ordenances No Fiscals.

        3.- Preus Públics.

3.4.- Ordenança Fiscal Reguladora del preu públic per la prestació del servici de mitjans de comunicació.

 

3.5.- Ordenança Reguladora del preu públic per la prestació del servici d'ajuda a domicili i de càtering municipal

 

3.7.- Ordenança Reguladora de Preus públics per la prestació del servei o realització de l'activitat d'accions sociojuvenils.

        4.- Contribucions especials.

4.1.- Ordenança Fiscal General Reguladora de Contribucions Especials.