Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

6 Dret d'accés a la informació


6.1 Visibilitat, Canals i característiques de l'accés a la informació pública.
Ítem 72 La web i/o el portal de transparència de l'Ajuntament destina un espai destacat o secció, fàcilment visible i clarament identificable, per a difondre el dret d'accés a la informació i per a facilitar l'accés este procediment administratiu.
 (id: 7778)
Ítem 73 Existix i està habilitat un procediment administratiu presencial (no electrònic) per a l'exercici de dret d'accés a la informació, i s'oferix en tot cas a l'interessat/da informació sobre els passos que s'ha de seguir, horaris i requisits.
 (id: 7778)
Ítem 74 Es posa a disposició en la secció o portal de transparència de l'Ajuntament, un formulari web -o un canal electrònic- per a formular sol·licituds d'accés a la informació pública. Seu electrònica: Tràmits / Transparencia / Sol·licitud d'accés a la informació.  (id: 7778)
Ítem 75 El canal electrònic de sol·licituds d'accés permet diversos tipus d'identificació de l'interessat, com ara una adreça de correu electrònic, autenticació electrònica ordinària (v.g. usuari i password), que no precisen de l'obtenció/instal·lació de certificats digitals i/o l'aportació de dades fiscals.
 (id: 7778)
Ítem 76 El canal electrònic de sol·licituds d'accés a la informació permet, d'una forma igualment accessible, donar seguiment a la tramitació de la petició per part de l'interessat/da, o hi ha un seguiment centralitzat de la gestió d'estos expedients que permet conéixer la seua situació.  (id: 7778)
Ítem 77 Es facilita des de la web (o si és el cas el portal de transparència) de l'Ajuntament un canal fàcil i accessible per a la formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'Accés a la informació.  (id: 7778)
6.2 Reclamacions i avaluació del dret d'accés a la informació pública.
Ítem 78 Es difon d'una forma senzilla i clara en la web o en el portal de transparència de l'Ajuntament, les condicions i el procediment per a presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.
 (id: 7778)
Ítem 79 Està operativament i clarament visible en la web l'àrea o entitat municipal responsable davant de la qual presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.
 (id: 7778)
Ítem 80 Es publicita en la web o en el portal de transparència de l'Ajuntament, informació estadística amb periodicitat bimestral almenys, de dades relatives a: Nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dins de termini; desestimades en tot o en part; i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes.
 (id: 7778)