Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

5 Transparència en materies d'urbanisme, obres públiques i mediambient


5.1 Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics.
Ítem 60 El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que ho detallen.
 (id: 7777) 
Ítem 61

En relació amb l'àmbit mediambiental es publiquen:

a) Les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al mediambiente, així com els informes de seguiment dels mateixos;

b) Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals (si no han realitzat estos estudis, s'indicarà expressament en la web).

 (id: 7777)
Ítem 62 Les modificacions aprovades del PGOU i els Plans parcials aprovats.
 (id: 7777)
Ítem 63 Informació detallada dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució. (id: 7777)
Ítem 64 Informació detallada i precisa sobre els usos i destins del Sòl del municipi.  (id: 7777)
5.2 Informació sobre licitacions d'obres públiques.
Ítem 65 Els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques.
 (id: 7777)
Ítem 66 Les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants (per mitjà d'un enllaç directe i específic en la web) (si no els hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web).
 (id: 7777)
Ítem 67 El llistat d'empreses que han concorregut a cada una de les licitacions d'obres públiques convocades per l'Ajuntament.
 (id: 7777)
Ítem 68 La relació de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants en l'Ajuntament, amb indicació de les obres i el seu import.  (id: 7777)
5.3 Urbanisme i obres d'Infraestructura.
Ítem 69 Informació precisa sobre cada una de les obres més importants d'infraestructures que estan en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/s responsable/s; import pressupostat; període d'execució).
 (id: 7777)
Ítem 70 Es tracta, almenys semestralment, informació sobre les obres d'infraestructura realitzada i si és el cas els aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).  (id: 7777)
Ítem 71

Es publiquen els indicadors:

a) Inversió en infraestructures per habitants.

b) Proporció d'ingressos de l'urbanisme sobre els ingressos totals (s'indicaran en la web els conceptes inclosos com a ingressos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.).

 (id: 7777)