Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Període mitjà de pagament a proveïdors

Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, por el que es desenrotlla la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdores de las Administracions Públiques i las condiciones i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Art. 6.2: “Las comunitats autònomes i las corporacions locals remetran en el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d’acord con el que es preveja en l’Orde HAP/2105/2012 d’1d’octubre, por la que es desenrotllen las obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2 2012,/de 27 d’abril, la següent informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdores referit, segons corresponga , en el mes o al trimestre anterior :

a) El període mitjà de pagament global a proveïdores mensual o trimestral, segons corresponga, i la seua seriós històrica.

b) El període mitjà de pagament mensual o trimestral, segons corresponga, de cada entitat i la seua seriós històrica.

c) La ràtio mensual o trimestral, segons corresponga, d’operacions pagades de cada entitat i la seua seriós històrica.

d) La ràtio d’operacions pendents de pagament, mensual o trimestral, segons corresponga, de cada entitat i la seua seriós històrica.

La informació es publicarà en els seus portals web seguint criteris homogenis que permeten garantir l’accessibilitat i transparència de la mateixa, per al que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques facilitarà a las comunitats autònomes i corporacions locals models tipus de publicació”.

 

(id: 11803)