Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

Video del ple de 2 de novembre de 2015

Video del ple ordinari celebrat per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria el dilluns 2 de novembre de 2015 a les 19:00 hores.

3 de novembre de 2015

Part I del Ple ordinari celebrat el dilluns 2 de novembre de 2015.

Continguts:

1. Aprovació Actes Anteriors.
Acta sessió Ple 05/10/2015.

2. Proposta d'Acord: Assumptes Dictaminats per Comissió Informativa.

2.1. 894/2015/AC_Acords que procedisquen en relació a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, per aparcament de vehicles en el pàrquing subterrani municipal de la plaça de l’ajuntament.
2.2. 64/2015/PGRU_Proposta de Resolució de l’Equip de Govern per a instar a la Conselleria d’Educació a què agilitze les substitucions i les vacants del professorat en determinats supòsits excepcionals.
2.3. 71/2015/PGRU_Proposta de Resolució de l’Equip de Govern per a instar a la Conselleria d’Educació per a dotar d’un finançament adequada per mitjà de Conveni als Conservatoris Professionals de Música i Dansa.

3. Proposta d'Acord: Assumptes No Dictaminats per Comissió Informativa.

3.1. 72/2015/PGRU_Proposta d’acord de l’Equip de Govern per a millorar la linia ferroviària C3.
3.2. Acord relatiu a la aprovació inicial del expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal número 57/2015. (No estant conclòs l’expedient administratiu, se sotmetrà la urgència a votació).

4. Proposicions: Assumptes Dictaminats per Comissió Informativa.

4.1. 69/2015/PGRU_Proposició de CIUTADANS RIBA-ROJA sobre l’abandó d’animals de companyia i el maltractament animal.
4.2. 67/2015/PGRU_ Proposició de CIUTADANS RIBA-ROJA per la reordenació de recursos municipals i un nou model de finançament autonòmic.
4.3. 68/2015/PGRU_ Proposició al Ple de RIBA-ROJA POT sobre registre públic d’informes i inconvenients municipals.
4.4. 65/2015/PGRU_ Proposició al Ple de RIBA-ROJA POT sobre revisió de l’Acord de Ple de Personal Eventual.

Part II del Ple ordinari celebrat el dilluns 2 de novembre de 2015.

Continguts:

4.5. 70/2015/PGRU_ Proposició al Ple del Partit Popular sobre la creació d’espais que facen més feliços a les nostres mascotes.
4.6. 66/2015/PGRU_ Proposició al Ple del PARTIT POPULAR per a fomentar la integració en les activitats municipals a les persones que tenen alguna discapacitat.

5. Part d'Informació, Impuls i control dels Òrgans de Govern.

5.1 Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia número 2462/15, relativa a la interposició de recurs contenciós-administratiu contra Acord de Jurat Provincial d’Expropiació de data 31/03/2015 (Expte. Expropiació parcel·la Barranc Monges)
5.2 Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia compreses des de la 2262/15 a 2461/15.

6. Precs i preguntes.