Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

1 Transparència activa i informació sobre la corporació municipal


1.1 Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions d'Ajuntament.
Item 1 Les dades biogràfiques de l'Alcalde/sa i dels regidors/es de l'Ajuntament, especificant com a mínim el seu(s) nom(s) i cognoms, càrrec, actual, foto, ressenya biogràfica -mínim de quatre línies cada un- o el seu CV, així com les seues adreçes electròniques.   25 (id: 7772)
Item 2 L'agenda institucional de l'Alcalde/sa, amb indicació i el detall de les activitats ja celebrades tant com aquelles programades per a la seua pròxima realització (data, hora, lloc, descripció de l'activitat i principals participants.  25 (id: 7772)
Item 3 Es publiquen de forma detallada i individualitzada els gastos de viatge de l'Alcalde/sa, i dels altres càrrecs electes de l'Ajuntament.  25 (id: 7772)
Item 4

:: La Relació de Llocs de Treball (RPT) de l'Ajuntament.

:: Així com la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança o Personal eventual, i l'import individual o col·lectiu de les seues retribucions.

 25 (id: 7772)
Item 5 Les dades bàsiques de tots i cada un d'òrgans descentralitzats, ens instrumentals i/o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com els enllaços a les webs dels mateixos.  25 (id: 7772)
Item 6 La Relació de Llocs de Treball (RPT) o Plantilles de Personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals al complet, indicant-se la denominació dels llocs i les places de cada càrrec de confiança en ells existents.  25 (id: 7772)
Item 7 Les retribucions percebudes pels alts càrrecs (almenys de tot els càrrecs electes i dels directors generals si n'hi ha) de l'Ajuntament i dels màxims responsables de les Entitats participades pel mateix.  25 (id: 7772)
Item 8

:: El Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament.

:: Indemnitzacions abonades com a conseqüència de l'abandó de càrrecs d'este Ajuntament

 25 (id: 7772)
1.2 Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament.
Item 9

:: Els plans i programes anuals i plurianuals (vg. L'Agenda Local 21, i/o el Pla o mapa Estratègic) municipals en què es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució, i resultats o grau de consecució d'objectius obtinguts.

:: Pla Normatiu Anual

 25 (id: 7772)
Item 10 Un organigrama actualitzat que permet comprendre l'estructura organitzativa de l'ajuntament i identificar les persones responsables dels diferents òrgans de govern i les seues respectives funcions, incloent-hi si és el cas les Juntes de Districte o barris, així com conéixer les seues relacions de dependència.  25 (id: 7772)
Item 11 Es publica la política o la forma de dur a terme la gestió, la conversació i l'eliminació dels documents i arxius de l'Ajuntament.  25 (id: 7772)
Item 12 Es publica la relació revisada i/o actualitzada d'Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament, indicant el corresponent règim en cada un d'ells.  25 (id: 7772)
Item 13 La relació detallada de tots els vehicles oficials (propis, llogats, o cedits) adscrits a l'Ajuntament (incloent si és el cas els dedicats a serveis públics).  25 (id: 7772)
Item 14 L'inventari actualitzat de béns i drets de l'Ajuntament de cada un dels tres últims exercicis tancats.  25 (id: 7772)
1.3 Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials.
Item 15 Existix i es publica el Codi ètic o de bon govern de l'Ajuntament (preferentment adaptat al nou Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP).  25 (id: 7772)
Item 16 Les ordes del dia prèvies dels Plens Municipals.  25 (id: 7772)
Item 17 Les actes íntegres dels Plens Municipals.  25 (id: 7772)
Item 18 Els acords complets de les Juntes de Govern, i les Actes íntegres quan actuen per delegació del Ple.  25 (id: 7772)
Item 19 Els arxius d'àudio (podcast) o dels vídeos de les sessions dels plens municipals.
 25 (id: 7772)
Item 20 Les resolucions judicials (amb un enllaç al seu contingut íntegre) que afecten l'Ajuntament (en l'orde contenciós, laboral, etc.) (Si no les hi ha hagut, això es publicarà expressament en la web).  25 (id: 7772)
Item 21

:: Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs (si no les hi haguera hagut, això es publicarà expressament en la web).

:: Resolucions per autorització o reconeixement de compatibilitats dels empleats públics

:: Encàrrecs de gestió subscrites

 25 (id: 7772)